Våre vedtekter

VEDTEKTER

FOR

NORNAB – NORSK FORENING FOR IMPACT INVESTERINGER

(Sist endret: 14.09.2023)

1. Foreningens navn og hjemsted
 1. Foreningens navn er NorNAB - Norsk forening for impact investeringer.
 2. Foreningens internasjonale navn er NorNAB – Norwegian national advisory board for impact investing.
 3. Foreningens hjemsted er Oslo kommune.
2. Formål

Foreningens formål er å bidra til økt kapitalflyt til impact investeringer. Formålet skal oppnås ved å styrke markedet for impact investeringer;

 1. Øke forståelsen av, og kjennskapen til, impact investeringer
 2. Bidra til å forbedre rammevilkårene for impact investeringer 
 3. Være en pådriver for erfaringsdeling og utvikling av beste praksis innen impact investeringer
3. Definisjon av impact investeringer

Foreningen baserer seg på definisjonen av impact investeringer som benyttes av The Global Impact Investing Network (GIIN): Impact investeringer er investeringer med en intensjon om å skape en positiv, målbar sosial og miljømessig impact sammen med en finansiell avkastning. 

4. Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

5. Medlemmer
 1. Medlemskap i NorNab skal være åpent for alle organisasjoner som har en nåværende eller fremtidig rolle i markedet for impact investeringer i Norge.
 2. Medlemsorganisasjoner må anerkjenne NorNabs formål.
 3. Medlemsorganisasjoner må forplikte seg til å følge NorNabs etiske retningslinjer. 
 4. Foreningens styre innvilger søknader om medlemskap. 
 5. Medlemmer i foreningen skal være selvstendige juridiske personer som har aktivitet i Norge. Medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme. 
 6. Foreningen kan ha observatørmedlemmer. Observatører i foreningen skal i hovedsak være selvstendige juridiske enheter men kan unntaksvis være enkeltindivider. Observatørmedlemmer kan møte som gjester på årsmøtet, uten stemmerett. 
 7. Styret kan i særlige tilfeller ekskludere et medlem med øyeblikkelig virkning, for eksempel ved manglende betaling av kontingent eller ved illojal opptreden mot foreningen.
6. Medlemskontingent
 1. Medlemmene betaler årlig kontingent til foreningen. Medlemskontingent skal som utgangspunkt utgjøre den primære finansieringskilden til foreningen. Foreningens styre og sekretariat kan søke andre kilder til finansiering utover medlemskontingent, så fremt dette er i tråd med forenings formål og etiske retningslinjer. 
 2. Størrelsen på kontingenten kan være ulik for ulike typer medlemmer. Kontingenten fastsettes hvert år av generalforsamlingen etter innstilling fra styret. 
 3. Foreningens midler disponeres av styret, men finansielle eller økonomiske beslutninger av vesentlig betydning for foreningens finansielle stilling, skal fremlegges for generalforsamling.
7. Generalforsamling (årsmøte)
 1. Foreningens høyeste myndighet er generalforsamling som holdes hvert kalenderår innen utgangen av mai måned. 
 2. Innkallelse til generalforsamling skal skje med minst fire ukers varsel direkte til foreningens medlemmer.
 3. Generalforsamling finner sted på foreningens hjemsted i Oslo kommune. Generalforsamling kan avholdes digitalt etter behov. 
 4. Med unntak av endringer av vedtekter og oppløsning av foreningen, treffer generalforsamling beslutninger med simpelt flertall.
 5. På generalforsamling kan det ikke behandles saker som ikke er oppført på sakslisten, med mindre ¾ av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.
8. Generalforsamlingens oppgaver

På generalforsamling skal representanter for foreningens medlemmer:

 1. Behandle foreningens årsmelding fra styret
 2. Behandle og godkjenne foreningens årsregnskap
 3. Godkjenne budsjett
 4. Fastsette kontingent
 5. Behandle rapporter fra midlertidige arbeidsgrupper
 6. Behandle eventuelle vedtektsendringer
 7. Eventuelt valg av styremedlemmer eller valgkomite
9. Styret
 1. Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.
 2. Styret velges av generalforsamlingen og skal bestå av 5-9 medlemmer. Styremedlemmer velges for en periode på 2 år. 
 3. Styret skal velge sin leder og nestleder. Styrets leder og nestleder velges for en periode på 2 år.
 4. Styrets leder, nestleder eller øvrige medlemmer trer ut av styret dersom de i funksjonstiden fratrer sin stilling i selskapet som er medlem av foreningen. Styrets leder, nestleder eller øvrige styremedlemmer kan beholde sitt verv dersom man forblir i et selskap som er medlem av NorNab. Hvis styrets leder eller nestleder trer ut under funksjonstiden, velger styret ny leder eller nestleder for tidsrommet frem til ekstraordinær eller ordinær generalforsamling. 
 5. Det første styret velges av stifterne og fungerer frem til første generalforsamling.
 6. Styret skal avholde minst 4 møter per år.
 7. Styret er beslutningsdyktig når 50%, eller minimum tre (3) av styrets medlemmer er til stede i et korrekt innkalt møte.
10. Styrets oppgaver
 1. Styret skal iverksette generalforsamlingens vedtak og bestemmelser.
 2. Styret skal forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi.
 3. Styret er ansvarlig for å sette opp et selvstendig sekretariat og gi sekretariatet nødvendige instrukser og retningslinjer.
 4. Styret kan oppnevne midlertidige arbeidsgrupper til å bistå ved forskjellige sider av foreningens virksomhet. 
11. Valgkomite

Foreningen bør ha en valgkomité. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen fastsetter eventuelt nærmere retningslinjer for valgkomiteen. 

12. Sekretariat

Styret er ansvarlig for å etablere et selvstendig sekretariat. Sekretariatet har som sin hovedoppgave å forberede saker for foreningens organer og følge opp vedtak som besluttes. Sekretariatet skal ivareta den løpende driften av foreningen. Sekretariatet rapporterer til styret og jobber på instrukser fra styret. 

13 Midlertidige arbeidsgrupper

Styret kan beslutte å etablere midlertidige arbeidsgrupper på nærmere definert arbeidsområde knyttet til foreningens formål. Arbeidsgruppene skal ha en tidsavgrenset funksjonstid, som kan forlenges. Deltagelse i arbeidsgruppene kan være åpent for alle medlemsorganisasjoner eller bestå av oppnevnte personer fra medlemsorganisasjonene. Organisasjoner og personer som ikke er medlem av foreningen kan delta i midlertidige arbeidsgrupper. Midlertidige arbeidsgrupper rapporterer til sekretariatet og styret.

14. Endring av vedtekter

Endringer av foreningens vedtekter krever minst 2/3 av representerte medlemmer på årsmøtet. Endringer trer i kraft med virkning fra det årsmøte de vedtas på.

15. Oppløsning av foreningen

 1. Årsmøtet er kun beslutningsdyktig til å treffe beslutning om foreningens oppløsning hvis minst 2/3 av foreningens medlemmer er representert. Beslutningen om oppløsning krever 2/3 flertall blant de representerte medlemmene.
 2. Dersom foreningen oppløses skal eventuelle midler tilfalle organisasjoner eller prosjekter med samme formål som foreningens, jfr. § 2. Beslutning om den konkrete anvendelse treffes av årsmøtet.